Lietošanas noteikumi

1.Vispārējie vietnes veikals.virte.lv noteikumi

Pirms sākt lietot SIA „Virte Tehnoloģijas”, reģ.nr. 44103052685, adrese Meliorācijas iela 19, Limbaži,LV-4001 (Turpmāk tekstā SIA Virte Tehnoloģijas), tīmekļa vietni veikals.virte.lv (turpmāk tekstā veikals.virte.lv), lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

1.1. SIA Virte Tehnoloģijas nodrošina veikals.virte.lv pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams veikals.virte.lv.

1.2. Piekļūstot veikals.virte.lv un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie jums vai jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot veikals.virte.lv vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam veikals.virte.lv lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām.

1.3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot veikals.virte.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.4. SIA Virte Tehnoloģijas ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt veikals.virte.lv saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē veikals.virte.lv.

1.5. veikals.virte.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Produkti) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. SIA Virte Tehnoloģijas ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt veikals.virte.lv norādītās cenas un/vai ievietot jaunus Produktus.

1.6. SIA Virte Tehnoloģijas neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes veikals.virte.lv lietošanas laikā.

1.7. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas veikals.virte.lv piedāvātos Produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta attiecīgajām tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.8. Distances līgums par Produkta iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Produkta apmaksas brīdi.

 1. Distances Līgums

2.1. Pircējs apzinās, ka Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā ir tiesīga veikt:

2.1.1. rīcībspējīga fiziska persona;

2.1.2. tiesībspējīga juridiska persona;

2.1.3. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

2.2. Apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pircējs apliecina Pārdevējam, ka tas ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, bet apstiprinot Pasūtījuma pieteikumu, Pārdevējs apņems piegādāt Pircējam Pasūtījuma pieteikumā norādītās Preces, un Puses apliecina, ka šāda vienošanās ir Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, jānodrošina, lai Prece un Preces iepakojums netiktu ārēji mehāniski bojāti un Prece tiktu uzglabāta Preces aprakstā norādītajos uzglabāšanas nosacījumos.

2.4. Distances līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad no Pārdevēja tiek saņemts paziņojums par Pasūtījuma apstiprināšanu.

2.5. Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

     3. Privātums, konfidencialitāte un lietotāju datu drošība

3.1. SIA Virte Tehnoloģijas, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar Vispārīgo Datu aizsardzības regulu ES2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Izdarot pasūtījumu vietnē veikals.virte.lv, pircējs dod savu piekrišanu savu datu apstrādei, izmantošanai, reģistrēšanai un uzglabāšanai grāmatvedības reģistros saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

3.2. Kādi dati tiek ievākti - Pircējam izdarot pirkumu veikals.virte.lv, SIA Virte Tehnoloģijas tiešā veidā ar pircēja piekrišanu iegūst pircēja personīgo informāciju, tādu kā pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un preces saņemšanas vieta (piegādes adrese), kas ir nepieciešama, lai veiktu pasūtījuma apstrādi un preču piegādi, kā arī nodrošinātu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu. SIA Virte Tehnoloģijas nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus, bet tikai tādus datus, kas nepieciešami, lai pircēja pasūtījuma un attiecīgo līgumsaistību izpildi. Informācija tiek iegūta netiešā veidā, izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai veiktu mājas lapas izmantošanas uzraudzību un analīzi.

3.3. Kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti? Interneta vietnē iegūtie personas dati un dati, kurus, ja nepieciešams pircējs turpmāk sniedz pārdevējam vēl papildus, tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:

3.3.1. Pārdevēja saziņai ar pircēju telefoniski vai e-pastā;
3.3.2. Pircēja pasūtījuma apstrādei un līgumsaistību izpildei;
3.3.3. Attiecīga līguma noslēgšanai, ja tāds nepieciešams;
3.3.4. Pircēja iesnieguma iesniegšanai sadarbības kredītiestādei izskatīšanai par preču iegādi uz nomaksu; 
3.3.5. Pirkšanas- pārdošanas un citu nepieciešamo dokumentu (līgums, reģistrācijas dokumentu utml.) sagatavošanai;
3.3.5. Grāmatvedības uzskaites datu reģistros.

3.4. Kam ir piekļuve ievāktajiem datiem un kādos gadījumos tie var tikt izpausti trešajām peronām: – SIA Virte Tehnoloģijas neizmanto pircēja datus citiem mērķiem kā tiem, kas minēti šo noteikumu 2.3 punktā, un nedalās ar iegūto informāciju, kuru pircējs sniedz tiešsaistē, nepārdod un neizīrē pircēja datus citiem tirgus dalībniekiem kā arī nodrošina datu aizsardzību un neizplatīšanu citām trešajām personām, izņemot SIA Virte Tehnoloģijas sadarbības partnerus un ārpakalpojumu sniedzējus, kas nodrošina pircēja pasūtījuma piegādi, preču finansēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu, tādā mērā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei. Likumā noteiktajos gadījumos SIA Virte Tehnoloģijas pienākums ir izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, tiesībsargājošām iestādēm, uzņēmuma interešu aizstāvībai, ja ir radusies tāda nepieciešamība un to pieprasa likums.

3.5. Kā dati tiek uzglabāti un cik ilgi?- SIA Virte Tehnoloģijas veic visus nepieciešamos pasākumus pircēju personīgo datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, nelikumīgu vai netīšu atklāšanu, pārveidošanu un citu nelikumīgu izmantošanu. Dati tiek glabāti elektroniski un papīra formātā un tikai tik ilgi cik nepieciešams pircēja pasūtījuma izpildei un attiecīgi grāmatvedības uzskaites reģistros saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

3.6. Kādas ir pircēja tiesības attiecībā uz saviem datiem? – Pircējam ir tiesības, iesniedzot rakstiskā veidā pieprasījumu, veikt sekojošas darbības:

3.6.1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to kādi dati ir iegūti, kad tie ir iegūti un kad izmainīta informācija, kāds ir datu ieguves avots, kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, kā tiek veikta datu uzglabāšana un ziņas par personas datu saņēmējiem;
3.6.2. pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi, novecojuši vai arī tie vairs nav nepieciešami sākotnējam to izmantošanas mērķim;
3.6.3. pieprasīt datu dzēšanu jebkurā brīdī.

3.7. Ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu var iepazīties interneta šeit .

3.8. Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies Produktu veikals.virte.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par personas datu iesniegšanu, Produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

     4. Sīkdatnes

4.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot veikals.virte.lv interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo veikals.virte.lv vietnes lietošanas ērtumu.
4.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
4.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
4.4. veikals.virte.lv vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

    5. Garantija

5.1 Garantijas laiks stājas spēkā no iekārtas iegādes datuma, kas norādīts pavadzīmē vai maksājuma apliecinājuma dokumentā. Komplektējošām sastāvdaļām 2 gadi.

Garantijas pieteikumā norāda: pirkuma datumu, pirkuma dokumenta numuru, iekārtas identifikācijas vai pasūtījuma numuru un detalizētu informāciju par pretenziju. Garantijas pieteikumu nosūta uz info@virte.lv.

Garantijas periodā pieteiktā pretenzijas novērtēšana 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Konstatētie defekti / neatbilstības, kas radušies ražošanas procesā tiek novērsti 10 (desmit) darba dienu laikā (skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas), ja vien nav vienošanās par citu termiņu.

 

5.2. Garantija nav spēkā:

 •        ja precei nodarīti mehāniski bojājumi vai par radušos defektu cēloni nav uzskatāmas ražošanas/montāžas procesā pieļautās kļūdas;
 •        ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
 •        ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
 •        ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē;
 •        ja pircējs nevar uzrādīt derīgu maksājumu apliecinošu dokumentu vai pavadzīmi ,vai iekārtas pasi, garantijas saistības tiek anulētas.

5.3. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

    6.Preču atgriešana un naudas atmaksa

6.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā veikals.virte.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

6.2. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

6.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē  SIA “Virte Tehnoloģijas”, Meliorācijas iela 19,Limbaži, LV-4001, tālruņa numurs: 29620679, e-pasta adrese: info@virte.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.

6.4. Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz pircējs.

6.5. Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.

6.6. Naudas atmaksa tiek veikta uz to pašu kontu, no kura tika veikts maksājums preces iegādes brīdī.

6.7. Pircējam prece jānodod veikals.virte.lv ražotnē, Meliorācijas iela 19, Limbažos. Bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

6.8. Nosūtot preces uz veikals.virte.lv veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircējs piekrīt SIA Virte Tehnoloģijas vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Meliorācijas ielā 19, Limbažos.

 • Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 • Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Pircējs ir  atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • veikals.virte.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta.

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 •      preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 •      preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

    7. Apmaksa un piegāde

Veicot pasūtījumu lūdzam norādīt Jums ērtāko preču apmaksas un saņemšanas veidu. Saņemot pasūtījumu, mēs veiksim tā apstiprinājumu pa e-pastu vai telefoniski un vienosimies par preču saņemšanas/piegādes laiku.

Apmaksu par precēm jūs var veikt sekojošā veidā:

 • ar bankas karti, izmantojot Klix maksājumu platformu
 • ar bankas pārskaitījumu
 • Sadalot maksājumu vairākās daļās izmantojot Klix Pay Later

Preces jūs varat saņemt sekojošā veidā:

 • Mūsu noliktavā – Preci bez maksas iespējams saņemt mūsu noliktavā Limbažos, Meliorācijas ielā 19, iepriekš zvanot un vienojoties par laiku.

Preču piegādes izmaksas:

 • Latvijas teritorijā - pēc individuāla pieprasījuma

Sīkāka informācija pa tel. ,  e-pasts: info@virte.lv

DARBA LAIKS: darba dienās no 8:00-17:00